headershadow

Page content

WGA-gat verzekering en WIA Excedentverzekering

WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Als u niet meer kunt werken, krijgt u na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA onderscheidt in het kort drie situaties:

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt ben valt u buiten de WIA en ontvangt geen wettelijke uitkering en blijft u in principe in dienst van uw werkgever.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35% - 80%)

Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, tussen 35% - 80%) dan ontvangt u een loongerelateerde uitkering WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De hoogte is in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het verschil tussen uw ‘oude’ en ‘nieuwe’ inkomen.

Na de loongerelateerde WGA-uitkering (de duur hiervan is afhankelijk van uw arbeidsverleden) volgt:

- De WGA-loonaanvulling: als u meer dan 50% van uw restverdiencapaciteit (arbeidsvermogen) benut van  ontvangt u een loonaanvulling tot 70% van uw salaris.

- De WGA-vervolguitkering: als u minder dan 50% van uw restverdiencapaciteit (arbeidsvermogen) benut dan ontvangt u een percentage van het minimum loon. Dit percentage is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Mocht de uitkering dan lager liggen dan het minimum loon dan kan het met de toeslagenwet aangevuld worden tot het minimum loon.

Volledig en blijvend arbeidsongeschikt (80% - 100%)

Indien u volledig en blijvend arbeidsongeschikt (tussen 80% - 100%) bent ontvangt u een IVA-uitkering (inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Deze uitkering bedraagt 75% van uw salaris.

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en niets regelt, kunt u er in uw inkomen flink op achteruit gaan. Met een WGA-Gatverzekering ontvangt u een aanvulling op uw WGA-uitkering. Er zijn verschillende varianten als aanvulling op uw WGA-uitkering mogelijk.

De genoemde uitkeringen zijn gebaseerd op een maximum vastgesteld dagloon. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2014 bedraagt het maximum dagloon € 197,-. Per jaar is dit € 51.417,- Verdient u meer dan het maximum dagloon dan is het meerdere niet verzekerd. Om dit gedeelte van het inkomen op te vangen is er een WIA-excedentverzekering.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2